Archive for the category "Salinas de Guaranda"

DSC_6532

Don’t go to Salinas de Guaranda. You might not leave.